Eskişehir, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi’yle Türkiye’ye örnek

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESO Yönetim Kurulu Baş­kanı Celalettin Kesik­baş, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamen­tosu tarafından onaylanan İk­lim Yasası’nın üretim ve ticarete ciddi etkileri olacağını söyledi.

ESO tarafından kurulan Sürdü­rülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin bu konuda üyelerine destek ver­diğini aktaran Kesikbaş, “Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi he­saplamaları, yeşil dönüşüm, te­miz üretim gibi alanlarda semi­ner, eğitim ve danışmanlık hiz­metleri sunan birimimiz, yeşil yakalı akademisi ve yeşil yaka­lı profesyoneller iletişim ağı gi­bi girişimlerle de öncü rol oyna­maktadır. Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesin­de Eskişehirli sanayicilerin ve Eskişehir Sanayi Odası’nın yol haritasını çizecek rehber dokü­man niteliği taşıyor” dedi.

Toplamda 4 milyar dolar ih­racatının neredeyse yarısını AB ülkelerine gerçekleştiren Eski­şehir için Yeşil Mutabakat sü­recinin son derece kritik bir öneme sahip olduğunu belir­ten Kesikbaş, Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak olan sınırda karbon vergisi ve emis­yon ticaret sisteminin Türki­ye’nin Avrupa Birliği ile ticare­tini kökten değiştireceğini kay­detti. Kesikbaş, İklim Yasasıyla üreticilerin daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir imalat yön­temlerini kullanmalarının ta­lep edildiğini, bu koşulları sağ­layamayan ürünlerin ticaretin­de karbon vergisi başta olmak üzere önemli engellerin devre­ye alınacağına dikkat çekti.

İlk bakışta Türkiye’deki üretici­ler için korkutucu gibi görün­se de, uygulamanın hem iklim değişikliğinin önüne geçeceği­ni hem de temiz üretim yapan sanayicilerin Avrupa Birliği ile olan ticaretinde önemli avan­tajlar sağlayacağını kaydeden Kesikbaş, şunları söyledi: “Üre­ticilerimiz ürünlerini AB’ye sürdürülebilirlik koşullarını sağlayarak vergisiz olarak gön­derebilecekler. Çevreci üretim yaptığını kanıtlayan firmaları­mızın AB’deki müşterileri arta­cak ve daha çok tercih edilir ha­le gelecekler.”

Avrupa Birliği’nde artık diji­tal ve yeşil dönüşümün ayrı ay­rı değil, kardeş kavramlar olarak “ikiz dönüşüm” adı altında ko­nuşulduğunu belirten Kesikbaş, “Hem yeşil hem de dijital dönü­şüm bundan sonraki süreçte ha­yatımızın olmazsa olmazı ola­caktır. O nedenle Eskişehir’in de ikiz dönüşüme hazırlıklı ol­ması gerekiyor.

Eskişehir Sa­nayi Odası olarak biz de yapmış olduğumuz tüm faaliyet ve pro­jelerde ikiz dönüşüm odaklı bir yaklaşım sergilemekteyiz. Geç­tiğimiz aylarda lansmanını yap­tığımız Eskişehir Model Fabrika projesi de ikiz dönüşüm odağın­da firmalarımıza çok yakın za­manda verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme alanlarında hiz­met verecek bir yapı olacak. Bu­nunla birlikte Oda olarak gerek­siz elektrik kullanımının önü­ne geçmek ve kâğıt tüketimini azaltmak amacıyla akıllı bina ve kağıtsız ofis uygulamasına ge­çiş yaptık. Hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de ciddi bir zaman ve ekonomik kazanım sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vizyon belgesi 2053’e giden yolu belirleyecek

ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, yeşil dönüşümün getireceği fırsatları ve tehditleri ESO üyelerinin en iyi şekilde anlayarak süreci fırsata çevirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bugüne kadar 15 firmanın kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını yaptıklarının bilgisini veren Benli, düzenlemiş oldukları farkındalık eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve Yeşil Akademi ile toplam bin 541 kişiye ulaştıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“İklim değişikliğinin engellenmesi noktasında sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Hedefimiz tüm sanayicilerimize ulaşmak, Yeşil Mutabakat kapsamında bilgilendirmek ve karbon nötr hedefi doğrultusunda yol göstermektir.

Bu kapsamda hazırlanan Vizyon Belgemiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Eskişehirli sanayicilerin ve Eskişehir Sanayi Odası’nın yol haritasını çizecek bir rehber doküman niteliği taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile diğer Oda’lara da örnek olmayı amaçlarken, Türkiye’nin 2053 sıfır karbon hedefine ulaşması için atılması gereken tüm adımları hızlıca atarak bu konuda öncü Oda olmayı hedefliyoruz.”

Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırladığı “Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikalarına Uyum İçin Temiz Üretim” adlı projenin Avrupa Birliği’nden 110 bin Euro destek almaya hak kazandığını açıklayan Benli, “Proje sahibi Eskişehir Sanayi Odası, proje ortağımız ise Barselona Ticaret Odası’dır. Hibe oranı yüzde 90, süresi ise 18 aydır. Proje faaliyetleri kapsamında farkındalık çalışmaları, seminerler, eğitim ve danışmanlık programları gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir